Lake near Omarama at dusk
Lake near Omarama at dusk
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Lake near Omarama at dusk
Lake near Omarama at dusk
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Lake near Omarama at dusk
Lake near Omarama at dusk
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Reach for the sky
Reach for the sky
Noelle
Noelle
Lake Ohau asphalt road
Lake Ohau asphalt road
Stewart Watson
Stewart Watson
Light on the horizon
Light on the horizon
Noelle
Noelle
Rural Ohau panorama
Rural Ohau panorama
Stewart Watson
Stewart Watson
Remote back country at Lake Ohau
Remote back country at Lake Ohau
Stewart Watson
Stewart Watson
Lost in the back country
Lost in the back country
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Middleton Crystal reflections
Lake Middleton Crystal reflections
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Middleton Panorama
Lake Middleton Panorama
Stewart Watson
Stewart Watson
Road to Ohau
Road to Ohau
Kizwiz2019
Kizwiz2019
Lake Ohau early morning cloud
Lake Ohau early morning cloud
Stewart Watson
Stewart Watson
Sheep
Sheep
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Ohau fields of gold
Lake Ohau fields of gold
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Ohau gravel road
Lake Ohau gravel road
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Middleton stunning reflections
Lake Middleton stunning reflections
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Ohau
Lake Ohau
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Ohau gravel road
Lake Ohau gravel road
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Ohau in the Southern Alps in the mist
Lake Ohau in the Southern Alps in the mist
Stewart Watson
Stewart Watson
Gravel Road to Ohau
Gravel Road to Ohau
Stewart Watson
Stewart Watson
Lake Ohau sunlight
Lake Ohau sunlight
Stewart Watson
Stewart Watson