Mangawhai
Mangawhai
Ann Kilpatrick
Ann Kilpatrick
Pohutukawa Mangawhai
Pohutukawa Mangawhai
Ann Kilpatrick
Ann Kilpatrick
Mangawhai Heads beach
Mangawhai Heads beach
Markuza
Markuza
Seagulls scared off
Seagulls scared off
Markuza
Markuza
Seagull high above
Seagull high above
Markuza
Markuza
Albatross day flight
Albatross day flight
Markuza
Markuza
Just fishing
Just fishing
Ann Kilpatrick
Ann Kilpatrick
Boat
Boat
Ann Kilpatrick
Ann Kilpatrick